عمر بی حاصل

                               زدر درآمد و بر من نظر نمود و گذشت

                                چه کرد جز به غم من غمی فزود و رفت

                                خیال بود و من و غم به فکر او مشغول

                                چو دیدی بی خبران را دلی ربود و گذشت

                               به شوق،جان به رهش دادم و نخواست زمن

                                 دریغ عاشق خود را نیازمود و گذشت

                                   چه حاصل است ز عمرم جز اینکه می گویند

                                     که افسر آمد و این قصه را سرود و گذشت   

/ 1 نظر / 9 بازدید
احمد پایمرد

شکست عهد من وگفت:هرچه بود گذشت به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت بهار بود و تو بودی و عشق بود وامید بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت [گریه]