انسان

انسان تاج شگفتی خلقت است و مطالعه طبیعت او                                                    شریفترین مطالعه ای استکه دنیا توان آن را دارد.

(ویلیام  گلادسون)

/ 0 نظر / 11 بازدید