قناعت

                    قانع بیک استخوان جو کرکس بودن

                   به زان طفیل خوان ناکس بودن

                    با نان جوین خویش حقا که به است

                    کالوده بپالوده هر خس بودن   (خیام)

/ 1 نظر / 12 بازدید