دیار بختیاری

» دریا و مرد :: ۱۳٩٦/٢/۱٥
» حکایتهای ملا نصرالدین :: ۱۳٩٦/۱/٢٥
» شب تولد :: ۱۳٩٥/۱٢/٤
» فراقی :: ۱۳٩٥/۱۱/٧
» داستانهایی از بهلول :: ۱۳٩٥/۱٠/۳
» پرهای زمزمه :: ۱۳٩٥/٧/٢٩
» گل زودرس :: ۱۳٩٥/٦/۱
» سراب :: ۱۳٩٥/٤/۱
» لطیفه هائی از ملا نصرالدین :: ۱۳٩٥/۱/٢٦
» سرگذشت :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٩
» داستانی نه تازه :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» سرشک نیاز :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» غبار لبخند :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» دره خاموش :: ۱۳٩٤/۸/٧
» لب خاموش :: ۱۳٩٤/٧/۱٦
» غمی غمناک :: ۱۳٩٤/٧/٤
» باغ من :: ۱۳٩٤/٦/٢٧
» دریا،دریا :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» قایق :: ۱۳٩٤/٦/٩
» آشتی :: ۱۳٩٤/٥/٢٧
» دود می خیزد :: ۱۳٩٤/٥/۱۸
» نیلوفر :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
» [ جادوی بی اثر :: ۱۳٩٤/٥/۳
» سرکذشت :: ۱۳٩٤/٤/٢۱
» نماز :: ۱۳٩٤/٤/۱٢
» شبگیر :: ۱۳٩٤/٤/٧
» در قیر شب :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» همسفران ناشناس :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» گلهای سپید :: ۱۳٩٤/۳/۸
» دلسرد :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» پوچ :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» من و تو،درخت و بارون... :: ۱۳٩٤/٢/٢٥
» مهتاب :: ۱۳٩٤/٢/٢۱
» مرغ معما :: ۱۳٩٤/٢/۱٥
» توبه رئیس راهزنان& ارزش سخاوت :: ۱۳٩٤/٢/٩
» نیلوفر :: ۱۳٩٤/٢/٦
» راز شب :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» سفر :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» ترک خود پرستی کن :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» خانه ام ابری است.... :: ۱۳٩٤/۱/٩
» بهار را باور کن :: ۱۳٩٤/۱/٢
» بهای نیکی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» پیغام :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٥
» قاصدک :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» داستانهائی از بهلول :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» پرستو :: ۱۳٩۳/۱٢/٧
» هست شب :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» هجرانی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» سر به دار :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» (در آن سوها :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» در شب سرد زمستانی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» سکوت شب (بقدیم به فروغ فرخزاد) :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» ابلیس :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» گفتگوی موسی(ع)وشیطان :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» عزت نفس :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
» کیفر خیانت :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» منزل غریبان مسافر :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٥
» پاداش آنکه هستیش را داد :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» مرگ به بیمار یا سالم نگاه نمی کند :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» حقوق مادر :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» سخن صاحبدل :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» کودک هشیار :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» کاشتن :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
» بقا را طلب کن :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» به نوم خدا :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» مهمان ناخوانده :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» خدائیه -بزبان بختیاری :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» در مدح حضرت محمد(ص) :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» نیایش :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» راز پوشی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢
» یلدا :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» رحلت پیامبر :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» خداحافظ :: ۱۳٩۳/٩/٢٧
» عمر بی حاصل :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» قناعت :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» رب :: ۱۳٩۳/٩/٢۱
» گذر عمر :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» یا رب :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» زندگی :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» انسان :: ۱۳٩۳/٩/۱٥
» گذر عمر :: ۱۳٩۳/٩/۱٥
» انکار :: ۱۳٩۳/٩/۱٤

Design By : Pichak